PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

MÁJOVÝ TRNAVSKÝ RÍNEK

(23.5.2020, 9:00 - 17:00)

Kapitulská ul., Nám. sv. Mikuláša, ul. M. Sch. Trnavského

 

Výzva pre predajcov a predajkyne na májový Trnavský rínek je UKONČENÁ.

Prihlášky zaslané po dátume 22.3.2020 nebudú akceptované.

 

S vyjadrením o tom, či sme Vás na základe Vašej prihlášky akceptovali ako predajcu/ predajkyňu Vás budeme informovať mailom najneskôr do 1.4.2020.

 

Ďakujeme za Váš záujem :)

 

 

 


Vysvetlivka: * = povinný údaj

 


  • 1 predajný stánok so strieškou (2 x 1m) a 1 lavička na sedenie = 40 EUR
  • 1 predajný stôl (2 x 0,5m) a 1 lavička na sedenie = 25 EUR
  • prinesiem si 1 vlastný stôl alebo stánok a sedenie = 15 EUR

(Pozn.: V prípade záujmu o predajnú plochu väčšiu ako 2 x 1m, bude poplatok stanovený na základe vzájomnej dohody s organizátorom.)

X


Info o prílohách

Požadované prílohy


1) PODNIKATEĽ/ ŽIVNOSTNÍK:

fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu (Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice), že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.

2) SLOBODNÝ UMELEC:

potvrdenie o pridelení DIČ

3) PREDAJ TOVARU A POTRAVÍN:

výpis z OR SR/ ŽR SR, doklady na preukázanie pôvodu tovaru (v prípade potreby jeho preukazovania), potvrdenie o pridelení DIČ, potvrdenie o schválení skladu regionálnym úradom verejného zdravotníctva (platí pre obchodníkov s potravinami), povolenie na ambulantný predaj od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, zdravotný preukaz.

4) PRODUCENT POTRAVÍN (PREDAJCA):

výpis z OR SR/ ŽR SR, potvrdenie o schválení prevádzky regionálnym úradom verejného zdravotníctva, potvrdenie o pridelení DIČ, povolenie na ambulantný predaj od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, osvedčenie o odbornej spôsobilosti a zdravotný preukaz.

5) PESTOVATEĽ/ CHOVATEĽ:

pri poľnohospodároch potvrdenie od obce o vlastníctve pôdy ALEBO registrácia súkromne hospodáriaci roľník ALEBO registrácia farmy, pri malých množstvách: potvrdenie o registrácii prevádzkarne nepotravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (§ 40 zák. 39/2007 Z. z.), povolenie na ambulantný predaj od reginálneho úradu verejného zdravotníctva.

6) GASTRO PREDAJ:

výpis z OR SR, ŽR SR, potvrdenie od príslušných orgánov hygieny a veterinárnej a potravinovej správy o schválení prevádzky, potvrdenie o pridelení DIČ, povolenie na ambulantný predaj od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, osvedčenie o odbronej spôsobilosti, zdravotný preukaz.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA TRNAVSKOM RÍNKU na Kapitulskej ulici, Námestí sv. Mikuláša a Ulici M. Sch. Trnavského záväzné pre každého potenciálneho a každého akceptovaného predajcu či predajkyňu na Trnavskom rínku (ďalej len “podmienky” a “predajca”).

Organizátor Trnavského rínku:

Bronco, n.o., sídlo: Františkánska 7, 917 01 Trnava

tel.: 0949735687, IČO: 45735549, nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: 2875871158/0200, v zastúpení: Matúš Hlinčík (ďalej "organizátor").

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Trnavský rínek je príležitostný trh organizovaný neziskovou organizáciou Bronco. Trnavský rínek sa uskutoční na Kapitulskej ulici, Námestí sv. Mikuláša a Ulici M. Sch. Trnavského v Trnave dňa 23.5.2020 od 9.00 do 17.00 hod.

I. PREDMET PODMIENOK

1. Predmetom zmluvy je úprava vzťahov medzi organizátorom Trnavského rínku a predajcom pri účasti predajcu na trhu a pri prenájme stánku a predajného miesta organizátorom predajcovi.

2. Organizátor zabezpečí pre predajcu: predajné miesto na dobu trvania trhu v deň konania a predajca zaplatí účastnícky poplatok (ak nie je inak dohodnuté); prenajme stánok/stôl a lavicu, ak je tak dohodnuté, na termín konania Trnavského rínku a predajca zaplatí poplatok.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PREDAJCU

1. Predajca je oprávnený predávať tovar a poskytovať služby v súlade s týmito podmienkami a v súlade s podmienkami stanovenými v prihláške. Predajca je oprávnený predávať iba tovary či poskytovať služby, špecifikované v prihláške a v súlade s rozhodnutím Mesta Trnava o povolení predaja na trhovom mieste.

2. Predajca je povinný uhradiť účastnícky poplatok (ak nie je inak dohodnuté) za účasť na Trnavskom rínku – podľa vyplnenej prihlášky a inštrukcií zaslaných na email. Predajca je povinný uhradiť účastnícky poplatok do 1.5.2020 (to znamená, že suma bude pripísaná na účet).

3. Predajca je povinný si priniesť elektrické káble na pripojenie do siete (predlžovačku) a zabezpečiť prístup k vode, ak si to vyžadujú hygienické predpisy podľa jeho predmetu predaja. Predajca používajúci otvorený oheň (plynový varič) je povinný mať v stánku funkčný hasiaci prístroj.

4. Predajca je sám zodpovedný za používanie vlastnej registračnej pokladnice (na ambulantný predaj) podľa platného zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a za povolenie na predaj na trhovom mieste. Príslušné súvisiace dokumenty je povinný mať počas trvania trhu pri sebe.

5. Predajcovi bude pridelené predajné miesto podľa plánu zhotoveného organizátorom. Predajca sa zaväzuje rešpektovať plán zhotovený organizátorom a riadiť sa pokynmi organizátora pri prideľovaní miesta a prípadného prenajatého stánku. Predajca nesmie svoje miesto alebo jeho časť dať do podnájmu tretej osobe. Jedno predajné miesto pridelené podľa úhrady účastníckeho príspevku je pridelené vždy len konkrétnemu predajcovi. Predajca nesmie predávať tovary alebo poskytovať služby za inú osobu či iného predajcu.

6. Predajca nesmie propagovať politickú stranu alebo hnutie ani prezentovať názory, ktoré vedú k podpore a propagácii skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd alebo k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

7. Osobitné povinnosti predajcu na predajnom mieste:

a) označiť svoje predajné miesto;

b) užívať predajné miesto tak, aby nedochádzalo k jeho znečisťovaniu, poškodzovaniu a ani iným neoprávneným zásahom do práv iných subjektov;

c) počas užívania predajného miesta udržiavať poriadok a dodržiavať príslušné hygienické normy, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané;

d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,

e) používať registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov;

f) správať sa ohľaduplne voči iným predajcom a návštevníkom.

8. Predajca je povinný mať pri sebe po celú dobu predaja na trhovom mieste a na požiadanie predložiť správcovi trhoviska, resp. príslušným kontrolným orgánom (ak patrí do kategórie predajcov, pre ktorú sa tieto dokumenty vyžadujú):

a) doklad o oprávnení na podnikanie, resp. vykonávanie činností, ktoré nie sú podnikaním, povolenie na predaj na trhovom mieste a preukaz totožnosti (aktuálny výpis zo živnostenského registra, resp. obchodného registra, príslušného úradu- slobodné povolania, osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka...);

b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb;

c) v prípade poľnohospodárov (záhradkárov) potvrdenie príslušného miestneho, mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy, resp. záhrady,

d) knihu elektronickej registračnej pokladnice;

e) právoplatné rozhodnutie Mesta Trnava oprávňujúce k predaju.

9. Predajca udeľuje organizátorovi súhlas na zhotovovanie obrazových, zvukových záznamov predajcu, jeho služieb a tovaru. Predajca tiež udeľuje súhlas na použitie týchto záznamov na medializáciu a propagáciu trhu organizátorom.

10. Predajca je povinný rešpektovať VZN mesta Trnavy č. 335/2009, ktorým sa vydáva úplné znenie VZN č. 246 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – trhový poriadok pre príležitostný trh ako aj všetky právne predpisy, ktoré sa naňho vzťahujú v súvislosti s predajom. Predajca je povinný strpieť prípadnú kontrolu orgánom verejnej správy.

11. Zodpovednosť predajcu na trhovom mieste:

a) predajca nesie zodpovednosť za škody vzniknuté ním, či jeho zamestnancami;

b) predajcovia, ktorí si prenajmú stánok, sú zodpovední za škody vzniknuté na prenajatom stánku a nesú náklady spojené s nápravou škody;

c) predajca či poskytovateľ služieb sám znáša škody spôsobené zlým počasím, či nemožnosťou zúčastniť sa trhu z tohto dôvodu.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

1. Organizátor zabezpečí organizáciu trhu, vytvorenie programu, medializáciu a reklamu podujatia, kontakt a prezentáciu partnerov, vytvorenie plánu trhu a časového harmonogramu trhu, prenájom stánkov v limitovanom množstve, ich konštrukciu a asistenciu pri prenose na predajné miesto, hygienické zariadenia pre účastníkov podujatia a predajcov, informácie o podujatí a organizácii.

2. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté predajcami, účinkujúcimi, či účastníkmi. Organizátor nie je zodpovedný za kvalitu poskytovaných služieb a tovaru, ako ani nedáva žiadne záruky za tovar a služby. Organizátor nezodpovedá za žiadne straty či odcudzenia. Organizátor nezodpovedá za straty na zisku predávajúcich. Organizátor nezodpovedá za zlé počasie a v prípade obzvlášť zlého počasia najmä z dôvodu ochrany života a zdravia účastníkov trhu (napr. extrémny dážď, vietor či sneh) je oprávnený v deň konania Trnavský rínek zrušiť bez nároku predajcov na náhradu škody, ušlého zisku a bez vrátenia účastníckeho poplatku.

3. Trh bude otvorený verejnosti od 9.00 – 17.00 hod. Predajca sa zaväzuje poskytovať tovar a služby počas celej tejto doby. Od 17.00 hod bude celá zóna autám prístupná a všetky veci súvisiace s predajom musia byť kompletne odpratané do 18.00 hod.

IV. ZMLUVNÁ POKUTA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. V prípade, že sa zistí, že predajca nebude spĺňať podmienky účasti (napr. podmienky podľa čl. II ods. 3 a 4 ), ak nebude mať potrebné dokumenty uvedené v čl. II ods. 7, účasť na trhu mu bude odopretá a zaplatený účastnícky poplatok sa mu nevráti a použije sa ako zmluvná pokuta za porušenie povinností predajcom. V prípade porušení ustanovení v čl. II je organizátor oprávnený odstúpiť od zmluvy, zrušiť účasť predajcu a použiť účastnícky poplatok podľa čl. II ods. 2. (ak nie je inak dohodnuté) ako zmluvnú pokutu za porušenie povinností predajcom. Predávajúci je povinný uhradiť účastnícky poplatok aj v prípade, že sa na trh nedostaví.

2. Ak dôjde k porušeniu ustanovení čl. II ods. 5 a 6 predajcom, organizátor je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, zrušiť účasť predajcu a organizátor použije účastnícky poplatok ako zmluvnú pokutu za porušenie povinností predajcom.

3. Odstúpením od zmluvy organizátorom podľa bodov 1 a 2 nevzniká predajcovi žiadny nárok na náhradu prípadných škôd.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne pomery z tejto zmluvy vyplývajúce a touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Zmeny alebo doplnenia týchto podmienok možno urobiť len písomnou formou na základe dohody zmluvných strán.


Cena celkovo: 0EUR


Nezisková organizácia Bronco, sídlo: Františkánska 7 91701 Trnava, IČO: 45735549, (ďalej len „nezisková organizácia“) Vás týmto v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenia GDPR “) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.) informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov.